ŞİRKETLERİN HUKUKİ DANIŞMANLIĞI
Şirket, ortaklı ya da şahıs odaklı, belirli bir sermaye gerektiren aynı zamanda ticari faaliyet sunan yapıdır. Şirketler şahıs şirketi ve ticaret şirketleri olmak üzere ikiye ayrılır. Ticaret şirketlerin de şirketin kendi tüzel kişiliği vardır. Bu şirketler de kural olarak ortaklar/pay sahipleri, şirketin borçlarından kendi mal varlıkları ile sorumlu değildirler. Kendi mal varlıklarından sadece şirkete olan sermaye borçları oranında sorumludurlar. Dolayısıyla insanlar ticari faaliyetlerini yürütmek için ticaret şirketlerini daha çok tercih ederler.
Bu anlamda şirket kuruluşundan başlayarak, şirketin her aşamasında, yapılan her ticari faaliyette hukuki hizmet alınması şirketler için büyük önem arz ediyor. Nitekim şirketin kuruluşunda hata yapılması, eksik belge ile veya ruhsat alınmadan ticari faaliyete başlanması, sözleşme imzalamadan ticaret yapılması veya sözleşme olsa dahi oluşabilecek tüm olumsuzluklar ve uyuşmazlıklar göz önünde bulundurulmadan hazırlanması, sözleşmenin eksik ve tam koruyucu olmaması gibi nedenler sonradan telafi güç veya imkansız zararlar doğmasına sebebiyet verebiliyor. Kar amacı güderken, zarar edip iflasa kadar gidilebiliyor.
Uzman bir hukukçu tarafından hazırlanmayan sözleşmeler de en çok karşılaştığımız husus ise sözleşme de var olan ama hukuken geçerli olmayan veya uygulanması mümkün olmayan dolayısıyla yok hükmünde olan maddelerin sözleşme de yer alması oluyor. Tacir sözleşme de bu maddeyi görerek kendisini sağlam ve rahat hissediyor fakat bir uyuşmazlık sonucu hukuki süreç başladığında, madde geçersiz olduğundan zararın önüne geçilemiyor.
HUKUKİ DANIŞMANLIK ŞİRKETLER İÇİN ÖNLEYİCİ HEKİMLİK GİBİDİR.
Bu anlamda şirket hukuki danışmanlığı, şirketlerin TTK’ya ve yasal mevzuata uygun şekilde faaliyette bulunması için gerekli hukuki hizmetin sunulmasıdır. Şirket ana sözleşmesi günümüz ticari anlayışına ve (yeni) Ticaret Kanunumuza uygun olarak revize edilir. Bu yolla, şirketin hukuki prosedürlerle yaşayabileceği zaman kaybı, işlem tekrarı nedeniyle oluşabilecek masraflar erkenden yapılacak düzenlemelerle asgariye indirilir. Şirket ortaklarının birbirlerine ve şirkete karşı sorumlulukları ile, aralarındaki ilişkinin net bir şekilde ortaya konması ortaklık sözleşmeleri ile sağlanmaya çalışılır. Çalışanların özlük hakları ve şirketin iş kanunu kapsamındaki sorumlulukları konusunda şirketin aydınlatılması, mevcut çalışanlar ile çalışma koşulları ve ilişkilerin İş Kanunu anlamında revize edilmesi ve şirket ile çalışanlar arasındaki hukuki uyuşmazlıklarda avukatlık hizmeti sunulması da sağlanacaktır. İmza edilen tüm metinlerin ve sözleşmelerin şirket ve ortaklarının menfaatine uygun hale getirilmesi, şirket içi sözleşme yönetim sisteminin oluşturulması, bu hali ile şirketin daha sözleşme imza edilirken karşı karşıya kaldığı durumun belirlenmesi şirket menfaatlerinin korunması sağlanacaktır. Şirketin alacaklı olduğu kişi ve diğer kişilerden, alacakların süratle tahsili için hukuki hizmet verilmesi, Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edilmesi. Hukuki görüş ve tavsiyeler verilmesi ve şirkete karşı açılan veya şirketin bir başka kişiye açacağı dava ve icra dosyalarının takibi hizmeti sunulmasıdır.
Tacir Nedir?
Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir.
İşletme sahibi gerçek veya tüzel kişi olabilir.
Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılırlar.
Ticari işletme işleten Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri ile kamu yararına çalışan dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar, tacir sayılmazlar.
Ticaret şirketlerinde tacir sıfatı şirketin kendisine aittir.
Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden oluşur.

  • Şahıs Şirketleri: kollektif şirket, komandit şirket
  • Sermaye Şirketleri: anonim, limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
    Tacir olmanın hüküm ve sonuçları vardır. Bazı konularda avantajlar sağladığı gibi bazı birtakım yükümlülükleri de beraberinde getirir. Bunlar;
    İflasa tabi olma, ticaret siciline ve odaya kaydolma, ticaret unvanı kullanma, ticari defterleri tutma, ticari iş karinesine ve ticari örf ve adete tabi olma, basiretli iş adamı gibi davranma, ücret ve faiz isteme, ücret ve cezai şartın azaltılmasını isteyememe, fatura vermedir.

Bu yükümlülüklerden en önemlisi ve hukuki sorunlarda normal vatandaşlardan daha farklı uygulamalara muhatap bırakılmaya neden olanı ise “basiretli davranma yükümlülüğü” dür. Bir tacir, basiretli olmak zorundadır. Ticari faaliyetlerinde sıradan bir vatandaş gibi davranamaz. Aksi taktirde bunun sonuçlarına katlanmak zorundadır.

Benzer Gönderiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir